*മാസ്‌ക്/മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍* • പൊതുജനങ്ങള്‍ സാധാരണ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. • മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പും അഴിച്ചുമാറ്റിയതിനു ശേഷവും കൈകള്‍ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം • മൂക്കും വായും പൂര്‍ണ്ണമായും മറയത്തക്ക രീതിയില്‍ വിടവുകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് മാസ്‌ക് കെട്ടേണ്ടത്. • ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കില്‍ കൈകൊണ്ട് തൊടാന്‍ പാടില്ല. അബദ്ധവശാല്‍ തൊട്ടാല്‍ ഉടന്‍ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ കഴുകണം. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. കത്തിച്ചുകളയുകയോ ബ്‌ളീച്ചിംഗ് ലായനിയില്‍ ഇട്ട് അണുവിമുകതമാക്കി കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യുക. • ധരിക്കുമ്പോള്‍ മൂക്കിന് മുകളിലും താടിക്ക് താഴ് ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആദ്യം മുകള്‍ഭാഗത്തെ കെട്ടും( ചെവിക്ക് മുകളിലൂടെ) രണ്ടാമത് താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ട് ഇടുക.(ചെവിക്ക് താഴെ കൂടെ) • അഴിച്ചുമാറ്റുമ്പോള്‍ ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ടും പിന്നീട് മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കെട്ടും നീക്കം ചെയ്യുക • അഴിച്ചു മാറ്റിയശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുക • നനവുണ്ടായാലോ മാസ്‌ക് വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് തോന്നിയാലോ ഉടന്‍ മാറ്റണം. • ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക് കഴുത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തുകയോ മൂക്കിന് താഴെ വച്ച് കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. • സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മുഖാവരണം താഴ്‌ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല • കോട്ടണ്‍ തുണികൊണ്ട് മാത്രമേ തുണി മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. • പുറത്ത് നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി മാസ്‌കുകള്‍ കഴുകി ഉണക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക • ഒരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ശാരീരിക അകലവും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക. മാസ്‌കുകളുടെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ഇതിനു പകരമാവില്ല
Last updated on 07/08/2020 at 9.00 PM

Cumulative summary of positive cases

Date  Confirmed  Recovered Active Death
03-02-20 1 0 1 0
16-02-20 0 1 0 0
Date  Confirmed  Recovered Active Death
17-03-20 2 1 1 0
18-03-20 2 1 1 0
19-03-20 2 1 1 0
20-03-20 10 1 9 0
21-03-20 15 1 14 0
22-03-20 20 1 19 0
23-03-20 39 1 38 0
24-03-20 45 1 44 0
25-03-20 45 1 44 0
26-03-20 48 1 47 0
27-03-20 81 1 80 0
28-03-20 83 1 82 0
29-03-20 90 1 89 0
30-03-20 107 1 106 0
31-03-20 109 1 108 0
01-04-20 121 1 120 0
02-04-20 129 1 128 0
03-04-20 136 1 135 0
04-04-20 142 5 137 0
05-04-20 143 5 138 0
06-04-20 152 5 147 0
07-04-20 156 5 151 0
08-04-20 157 6 151 0
09-04-20 161 14 147 0
10-04-20 164 24 140 0
11-04-20 166 35 131 0
12-04-20 166 61 105 0
13-04-20 166 73 93 0
14-04-20 167 79 88 0
15-04-20 167 83 84 0
16-04-20 168 107 61 0
17-04-20 168 113 55 0
18-04-20 168 115 53 0
19-04-20 169 123 46 0
20-04-20 169 142 27 0
21-04-20 172 146 26 0
22-04-20 172 146 26 0
23-04-20 172 152 20 0
24-04-20 175 157 18 0
25-04-20 175 159 16 0
26-04-20 175 160 15 0
27-04-20 175 160 15 0
28-04-20 176 162 14 0
29-04-20 178 165 13 0
30-04-20 178 167 11 0
01-05-20 178 171 7 0
02-05-20 178 171 7 0
03-05-20 178 172 6 0
04-05-20 178 175 3 0
05-05-20 178 175 3 0
06-05-20 178 175 3 0
07-05-20 178 177 1 0
08-05-20 178 177 1 0
09-05-20 178 177 1 0
10-05-20 178 178 0 0
11-05-20 182 178 4 0
12-05-20 182 178 4 0
13-05-20 182 178 4 0
14-05-20 192 178 14 0
15-05-20 193 178 15 0
16-05-20 193 178 15 0
17-05-20 194 178 16 0
18-05-20 196 178 18 0
19-05-20 196 178 18 0
20-05-20 197 179 18 0
21-05-20 198 179 19 0
22-05-20 205 179 26 0
23-05-20 209 180 29 0
24-05-20 214 182 32 0
25-05-20 228 188 40 0
26-05-20 231 190 41 0
27-05-20 241 192 49 0
28-05-20 259 192 67 0
29-05-20 263 193 70 0
30-05-20 266 193 73 0
31-05-20 276 194 82 0
01-06-20 290 194 96 0
02-06-20 299 201 98 0
03-06-20 302 205 97 0
04-06-20 314 205 109 0
05-06-20 315 213 102 0
06-06-20 325 214 111 0
07-06-20 328 220 108 0
08-06-20 336 227 109 0
09-06-20 338 227 111 0
10-06-20 338 238 100 0
11-06-20 348 244 104 0
12-06-20 352 246 106 0
13-06-20 361 252 109 0
14-06-20 367 253 114 0
15-06-20 370 257 113 0
16-06-20 372 265 107 0
17-06-20 381 265 116 0
18-06-20 384 276 108 0
19-06-20 388 280 108 0
20-06-20 395 282 113 0
21-06-20 401 284 117 0
22-06-20 410 291 119 0
23-06-20 410 293 117 0
24-06-20 416 296 120 0
25-06-20 420 304 116 0
26-06-20 422 305 117 0
27-06-20 433 310 123 0
28-06-20 439 315 124 0
29-06-20 443 317 126 0
30-06-20 451 321 130 0
01-07-20 461 337 124 0
02-07-20 466 368 98 0
03-07-20 473 381 92 0
04-07-20 487 387 100 0
05-07-20 515 387 128 0
06-07-20 521 399 122 0
07-07-20 534 399 135 0
08-07-20 538 408 130 0
09-07-20 549 423 126 0
10-07-20 567 427 140 0
11-07-20 585 427 158 0
12-07-20 641 434 207 0
13-07-20 650 448 202 0
14-07-20 694 448 246 0
15-07-20 768 470 298 0
16-07-20 786 494 292 0
17-07-20 818 506 312 0
18-07-20 847 513 334 0
19-07-20 904 525 378 1
20-07-20 932 536 395 1
21-07-20 972 542 429 1
22-07-20 1073 585 487 1
23-07-20 1120 626 493 1
24-07-20 1226 694 529 3
25-07-20 1331 719 608 4
26-07-20 1438 753 681 4
27-07-20 1476 806 665 5
28-07-20 1514 842 667 5
29-07-20 1563 842 716 5
30-07-20 1591 882 705 5
31-07-20 1644 1011 628 5
01-08-20 1797 1039 752 6
02-08-20 1910 1070 840 6
03-08-20 1976 1121 847 8
04-08-20 2067 1146 913 8
05-08-20 2195 1259 927 9
06-08-20 2347 1320 1018 9
07-08-20 2515 1443 1063 9
08-08-20 2558 1476 1103 9