*മാസ്‌ക്/മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍* • പൊതുജനങ്ങള്‍ സാധാരണ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. • മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പും അഴിച്ചുമാറ്റിയതിനു ശേഷവും കൈകള്‍ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം • മൂക്കും വായും പൂര്‍ണ്ണമായും മറയത്തക്ക രീതിയില്‍ വിടവുകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് മാസ്‌ക് കെട്ടേണ്ടത്. • ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കില്‍ കൈകൊണ്ട് തൊടാന്‍ പാടില്ല. അബദ്ധവശാല്‍ തൊട്ടാല്‍ ഉടന്‍ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ കഴുകണം. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. കത്തിച്ചുകളയുകയോ ബ്‌ളീച്ചിംഗ് ലായനിയില്‍ ഇട്ട് അണുവിമുകതമാക്കി കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യുക. • ധരിക്കുമ്പോള്‍ മൂക്കിന് മുകളിലും താടിക്ക് താഴ് ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആദ്യം മുകള്‍ഭാഗത്തെ കെട്ടും( ചെവിക്ക് മുകളിലൂടെ) രണ്ടാമത് താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ട് ഇടുക.(ചെവിക്ക് താഴെ കൂടെ) • അഴിച്ചുമാറ്റുമ്പോള്‍ ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ടും പിന്നീട് മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കെട്ടും നീക്കം ചെയ്യുക • അഴിച്ചു മാറ്റിയശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുക • നനവുണ്ടായാലോ മാസ്‌ക് വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് തോന്നിയാലോ ഉടന്‍ മാറ്റണം. • ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക് കഴുത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തുകയോ മൂക്കിന് താഴെ വച്ച് കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. • സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മുഖാവരണം താഴ്‌ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല • കോട്ടണ്‍ തുണികൊണ്ട് മാത്രമേ തുണി മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. • പുറത്ത് നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി മാസ്‌കുകള്‍ കഴുകി ഉണക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക • ഒരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ശാരീരിക അകലവും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക. മാസ്‌കുകളുടെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ഇതിനു പകരമാവില്ല
Last updated on 07/08/2020 at 9.00 PM

Date wise Reporting of Positive Cases

Date  No.of Positive cases 
03-02-2020 1
17-03-2020 1
18-03-2020 0
19-03-2020 0
20-03-2020 8
21-03-2020 5
22-03-2020 5
23-03-2020 19
24-03-2020 6
25-03-2020 0
26-03-2020 3
27-03-2020 33
28-03-2020 2
29-03-2020 7
30-03-2020 17
31-03-2020 2
01-04-2020 12
02-04-2020 8
03-04-2020 7
04-04-2020 6
05-04-2020 1
06-04-2020 9
07-04-2020 4
08-04-2020 1
09-04-2020 4
10-04-2020 3
11-04-2020 2
12-04-2020 0
13-04-2020 0
14-04-2020 1
15-04-2020 0
16-04-2020 1
17-04-2020 0
18-04-2020 0
19-04-2020 1
20-04-2020 0
21-04-2020 3
22-04-2020 0
23-04-2020 0
24-04-2020 3
25-04-2020 0
26-04-2020 0
27-04-2020 0
28-04-2020 1
29-04-2020 1
30-04-2020 1
01-05-2020 0
02-05-2020 0
03-05-2020 0
04-05-2020 0
05-05-2020 0
06-05-2020 0
07-05-2020 0
08-05-2020 0
09-05-2020 0
10-05-2020 0
11-05-2020 4
12-05-2020 0
13-05-2020 0
14-05-2020 10
15-05-2020 1
16-05-2020 0
17-05-2020 1
18-05-2020 2
19-05-2020 0
20-05-2020 1
21-05-2020 1
22-05-2020 7
23-05-2020 4
24-05-2020 5
25-05-2020 14
26-05-2020 3
27-05-2020 10
28-05-2020 18
29-05-2020 4
30-05-2020 3
31-05-2020 10
01-06-2020 14
02-06-2020 9
03-06-2020 3
04-06-2020 12
05-06-2020 1
06-06-2020 10
07-06-2020 3
08-06-2020 8
09-06-2020 2
10-06-2020 0
11-06-2020 10
12-06-2020 4
13-06-2020 9
14-06-2020 6
15-06-2020 3
16-06-2020 2
17-06-2020 9
18-06-2020 3
19-06-2020 4
20-06-2020 7
21-06-2020 6
22-06-2020 9
23-06-2020 0
24-06-2020 6
25-06-2020 4
26-06-2020 2
27-06-2020 11
28-06-2020 6
29-06-2020 4
30-06-2020 8
01-07-2020 10
02-07-2020 5
03-07-2020 7
04-07-2020 14
05-07-2020 28
06-07-2020 6
07-07-2020 13
08-07-2020 4
09-07-2020 11
10-07-2020 18
11-07-2020 18
12-07-2020 56
13-07-2020 9
14-07-2020 44
15-07-2020 74
16-07-2020 18
17-07-2020 32
18-07-2020 29
19-07-2020 57
20-07-2020 28
21-07-2020 40
22-07-2020 101
23-07-2020 47
24-07-2020 106
25-07-2020 105
26-07-2020 107
27-07-2020 38
28-07-2020 38
29-07-2020 49
30-07-2020 28
31-07-2020 53
01-08-2020 153
02-08-2020 113
03-08-2020 66
04-08-2020 91
05-08-2020 128
06-08-2020 152
07-08-2020 168
08-08-2020 73
Total 2588