*മാസ്‌ക്/മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍* • പൊതുജനങ്ങള്‍ സാധാരണ മാസ്‌ക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതി. • മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പും അഴിച്ചുമാറ്റിയതിനു ശേഷവും കൈകള്‍ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകണം • മൂക്കും വായും പൂര്‍ണ്ണമായും മറയത്തക്ക രീതിയില്‍ വിടവുകള്‍ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് മാസ്‌ക് കെട്ടേണ്ടത്. • ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക്കില്‍ കൈകൊണ്ട് തൊടാന്‍ പാടില്ല. അബദ്ധവശാല്‍ തൊട്ടാല്‍ ഉടന്‍ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ കഴുകണം. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയരുത്. കത്തിച്ചുകളയുകയോ ബ്‌ളീച്ചിംഗ് ലായനിയില്‍ ഇട്ട് അണുവിമുകതമാക്കി കുഴിച്ചുമൂടുകയോ ചെയ്യുക. • ധരിക്കുമ്പോള്‍ മൂക്കിന് മുകളിലും താടിക്ക് താഴ് ഭാഗത്തും എത്തുന്ന തരത്തില്‍ ആദ്യം മുകള്‍ഭാഗത്തെ കെട്ടും( ചെവിക്ക് മുകളിലൂടെ) രണ്ടാമത് താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ട് ഇടുക.(ചെവിക്ക് താഴെ കൂടെ) • അഴിച്ചുമാറ്റുമ്പോള്‍ ആദ്യം താഴ്ഭാഗത്തെ കെട്ടും പിന്നീട് മുകള്‍ ഭാഗത്തെ കെട്ടും നീക്കം ചെയ്യുക • അഴിച്ചു മാറ്റിയശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കാതെ നശിപ്പിക്കുക • നനവുണ്ടായാലോ മാസ്‌ക് വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് തോന്നിയാലോ ഉടന്‍ മാറ്റണം. • ഒരു കാരണവശാലും കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മാസ്‌ക് കഴുത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ത്തുകയോ മൂക്കിന് താഴെ വച്ച് കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്. • സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ മുഖാവരണം താഴ്‌ത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല • കോട്ടണ്‍ തുണികൊണ്ട് മാത്രമേ തുണി മാസ്‌കുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പാടുളളൂ. • പുറത്ത് നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന തുണി മാസ്‌കുകള്‍ കഴുകി ഉണക്കി ഇസ്തിരിയിട്ട ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക • ഒരാള്‍ ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌കുകള്‍ മറ്റൊരാള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. • ശാരീരിക അകലവും ആരോഗ്യശീലങ്ങളും കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക. മാസ്‌കുകളുടെ ഉപയോഗം ഒരിക്കലും ഇതിനു പകരമാവില്ല
Last updated on 20/10/2020 at 10.50PM

Details of Positive cases & Discharge - 18.09.2020

Sl No Age Gender Panchayat Country Remarks                                    
1 58 M Kodom Bellur NA          
2 25 F Kumbala Karnataka     Karnataka 4  
3 55 M Puthige NA     UAE 7  
4 1 M East Eleri NA     Saudi Arabia 1  
5 82 F East Eleri NA     Bihar 1    
6 69 M Padana NA     Uthar Pradesh 1    
7 55 F Chemmanad NA     Kuwait 1    
8 19 F Madhur NA     Contact 130    
9 51 M Kasaragod NA            
10 12 F Nileswar NA            
11 45 M Kayyur Cheemeni NA            
12 25 M Valiyaparamba NA          
13 34 M Kayyur Cheemeni NA     TOTAL 145  
14 52 F Kayyur Cheemeni NA        
15 18 F Kayyur Cheemeni NA        
16 55 M Ajanur UAE        
17 22 M Pallikkara NA        
18 34 M Pullur Periya NA        
19 52 M Pullur Periya Saudi Arabia        
20 42 M Pallikkara UAE        
21 29 M Muliyar UAE        
22 36 M Pullur Periya UAE     Kodom Bellur 4  
23 60 F Pullur Periya Bihar     Kumbala 3  
24 48 M Pallikkara Sharjah     Puthige 1  
25 30 M Kanhangad Uthar Pradesh     East Eleri 2  
26 38 M Pallikkara NA     Padana 2  
27 45 M Pallikkara NA     Chemmanad 1  
28 48 M Pullur Periya Sharjah     Madhur 2  
29 43 F Enmakaje NA     Kasaragod 9  
30 12 F Manjeswar NA     Nileswar 2  
31 14 M Manjeswar NA     Kayyur Cheemeni 4  
32 18 F Manjeswar NA     Valiyaparamba 1  
33 36 F Manjeswar NA     Ajanur 7  
34 19 F Manjeswar NA     Pallikkara 7  
35 5 M Manjeswar NA     Pullur Periya 6  
36 62 F Manjeswar NA     Muliyar 10  
37 28 M Cheruvathur NA     Kanhangad 9  
38 51 F Cheruvathur NA     Enmakaje 2  
39 29 M Cheruvathur NA     Manjeswar 11  
40 29 M Cheruvathur NA     Cheruvathur 5  
41 67 F Chengala NA     Chengala 5  
42 26 F Kasaragod NA     Pilicode 4  
43 27 M Kasaragod NA     Kinanur karinthalam 1  
44 52 M Pullur Periya NA     Meenja 8  
45 38 M Kanhangad Karnataka     Mangalpady 17  
46 39 M Kanhangad Dubai     Badiadka 2  
47 25 F Ajanur NA     Paivalike 4  
48 34 M Kanhangad NA     Thrikaripur 7  
49 26 M Kanhangad NA     Madikkai 6  
50 18 M Kanhangad NA     Kallar 1  
51 51 F Muliyar NA     Mogralputhur 2  
52 17 F Pilicode NA          
53 36 M Ajanur NA          
54 51 M Ajanur NA     Total 145  
55 13 M Pilicode NA          
56 6 M Ajanur NA          
57 9 M Ajanur NA          
58 40 F Kinanur karinthalam NA          
59 32 M Meenja NA        
60 26 F Meenja NA        
61 6 M Meenja NA        
62 3 M Meenja NA        
63 58 F Meenja NA        
64 4 M Meenja NA        
65 54 M Mangalpady NA        
66 27 M Badiadka NA        
67 46 F Mangalpady NA        
68 6 F Kanhangad NA        
69 14 M Mangalpady NA        
70 33 F Mangalpady NA        
71 13 F Mangalpady NA        
72 60 F Kanhangad NA        
73 9 F Mangalpady NA        
74 8 F Mangalpady NA        
75 4 F Mangalpady NA        
76 41 F Mangalpady NA        
77 54 M Mangalpady NA        
78 30 F Ajanur NA        
79 22 M Kodom Bellur Karnataka        
80 80 F Mangalpady NA        
81 75 M Paivalike NA        
82 30 F Paivalike NA        
83 51 M Kasaragod Kuwait        
84 27 F Kanhangad NA        
85 27 M Kumbala NA        
86 34 M Chengala NA        
87 29 F Chengala NA        
88 55 F Kumbala NA        
89 30 F Chengala NA        
90 42 F Thrikaripur NA        
91 70 M Paivalike NA        
92 30 F Pallikkara NA        
93 52 M Meenja NA        
94 73 M Thrikaripur NA        
95 21 F Chengala NA        
96 26 M Mangalpady NA        
97 32 M Madikkai NA        
98 52 F Mangalpady NA        
99 9 F Pallikkara NA        
100 62 M Madikkai NA        
101 43 F Thrikaripur NA        
102 50 F Madikkai NA        
103 59 M Mangalpady NA        
104 9 M Muliyar NA        
105 27 F Madikkai NA        
106 34 M Mangalpady NA        
107 33 F Muliyar NA        
108 26 F Kasaragod NA        
109 43 M Muliyar NA        
110 3 F Manjeswar NA        
111 45 F Madikkai NA        
112 41 F Muliyar NA        
113 47 M Manjeswar NA        
114 29 M Madikkai NA        
115 25 F Muliyar NA        
116 58 M Muliyar NA        
117 42 F Kodom Bellur NA        
118 58 M Muliyar NA        
119 38 M Thrikaripur NA        
120 60 M Thrikaripur NA        
121 4 F Thrikaripur NA        
122 48 M Kodom Bellur NA        
123 24 F Thrikaripur NA        
124 17 M Enmakaje NA        
125 34 F Kasaragod NA        
126 36 M Nileswar NA        
127 37 F Kallar NA        
128 93 M Manjeswar NA        
129 20 F Mangalpady NA        
130 24 M Paivalike Karnataka        
131 37 M Mangalpady NA        
132 41 F Kasaragod NA        
133 54 M Kasaragod NA        
134 52 M Mogralputhur NA        
135 25 M Mogralputhur NA        
136 34 M Madhur NA        
137 38 F Kasaragod NA        
138 55 F Meenja NA        
139 72 F Cheruvathur NA        
140 62 M Manjeswar NA        
141 40 M Padana NA        
142 11 F Pilicode NA        
143 48 F Pilicode NA        
144 38 M Badiadka NA        
145 64 M Muliyar NA        
                 
                 
    Discharge 18/09/2020    
Sl No Age Sex Panchayat Country/State
of Arrival
Place of Discharge Date Of Discharge
1 33 M Nileshwar NA MCH Pariyaram 18/09/2020
2 75 F Pallikkare NA DH Kanhangad 18/09/2020
3 70 F Chemmanad NA GMC Kasaragod 18/09/2020
4 23 M Chengala NA GMC Kasaragod 18/09/2020
5 50 F Chengala NA GMC Kasaragod 18/09/2020
6 61 F Ajanur NA  Aster MIMS
Kannur
18/09/2020
7 73 F Kumbala NA Carewell Hospital 18/09/2020
8 73 M Kasaragod NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
9 60 F Kasaragod NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
10 39 F Chengala NA GMC Kasaragod 18/09/2020
11 57 M Madhur NA Govindapai CFLTC Manjeshwar 18/09/2020
12 70 M Pallikkare NA Shadiya CFLTC 18/09/2020
13 60 F Kanhangad NA Agri.College CFLTC
Padannakkad 
18/09/2020
14 59 M Kodom Belur NA KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
15 70 F Uduma NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
16 37 F Kasaragod NA Carewell Hospital 18/09/2020
17 39 M Kasaragod Delhi Shadiya CFLTC 18/09/2020
18 33 M Chapparappadav NA KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
19 56 M Chemmanad NA KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
20 35 M Mangalpady   MCH Pariyaram 18/09/2020
21 60 M Kodom Belur NA KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
22 60 M Chemmanad NA Carewell Hospital 18/09/2020
23 52 F Chemmanad NA Shadiya CFLTC 18/09/2020
24 35 M Cheruvathur NA KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
25 60 M Ajanur NA MCH Pariyaram 18/09/2020
26 47 M Kanhangad NA Agri.College CFLTC
Padannakkad 
18/09/2020
27 65 M Vorkady NA MCH Pariyaram 18/09/2020
28 57 M Madhur NA GMC Kasaragod 18/09/2020
29 50 F Mogral Puthur NA GH Kasaragod 18/09/2020
30 56 M Manjeshwar NA Govindapai CFLTC Manjeshwar 18/09/2020
31 49 M Thrikaripur NA  Aster MIMS
Kannur
18/09/2020
32 63 M Ajanur NA DH Kanhangad 18/09/2020
33 65 F Chemmanad NA MCH Pariyaram 18/09/2020
34 35 F Chemmanad NA MCH Pariyaram 18/09/2020
35 24 F Pilicode NA
AL-Shifa
Perinthalmanna
18/09/2020
36 63 M Chemmanad NA Carewell Hospital 18/09/2020
37 56 M Madhur NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
38 36 F Kasaragod NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
39 57 M Mogral Puthur NA Shadiya CFLTC 18/09/2020
40 34 M Nileshwar NA KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
41 32 M Kanhangad LeLadak KUC CFLTC
Palathadam
18/09/2020
42 49 F Kasaragod NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
43 29 M Chemmanad NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
44 50 F Bedadka NA Udayagiri CFLTC 18/09/2020
45 68 M Madhur NA Shadiya CFLTC 18/09/2020
46 61 F Madhur NA GMC Kasaragod 18/09/2020
47 80 F Madhur NA GMC Kasaragod 18/09/2020
48 48 M Uduma NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
49 57 F Kuttikol NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
50 58 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
51 2 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
52 35 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
53 9 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
54 31 F Chemmanad NA HOME 18/09/2020
55 30 F Chemmanad NA HOME 18/09/2020
56 9 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
57 17 F Uduma NA HOME 18/09/2020
58 5 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
59 63 F Chengala NA HOME 18/09/2020
60 12 F Chengala NA HOME 18/09/2020
61 8 F Chengala NA HOME 18/09/2020
62 37 F Chengala NA HOME 18/09/2020
63 39 M Chengala NA HOME 18/09/2020
64 26 M Chengala NA HOME 18/09/2020
65 17 M Chengala NA HOME 18/09/2020
66 1 M Chengala NA HOME 18/09/2020
67 12 M Chengala NA HOME 18/09/2020
68 50 M Chengala NA HOME 18/09/2020
69 31 F Chengala NA HOME 18/09/2020
70 32 M Chengala NA HOME 18/09/2020
71 25 F Chengala NA HOME 18/09/2020
72 86 M Chengala NA HOME 18/09/2020
73 49 M Mogral Puthur NA HOME 18/09/2020
74 23 F Chengala NA HOME 18/09/2020
75 19 M Chengala NA HOME 18/09/2020
76 50 M Chemmanad NA HOME 18/09/2020
77 5 F Nileshwar NA HOME 18/09/2020
78 50 F Nileshwar NA HOME 18/09/2020
79 33 M Nileshwar NA HOME 18/09/2020
80 8 M Nileshwar NA HOME 18/09/2020
81 68 M Enmakaje NA GMC Kasaragod 18/09/2020
82 48 M Enmakaje NA HOME 18/09/2020
83 36 F Madikai NA HOME 18/09/2020
84 55 F Kasaragod NA HOME 18/09/2020
85 21 M Padane NA HOME 18/09/2020
86 53 M Padane NA HOME 18/09/2020
87 12 M Padane NA HOME 18/09/2020
88 38 F Thrikaripur NA HOME 18/09/2020
89 20 F Thrikaripur NA HOME 18/09/2020
90 42 F Ajanur NA HOME 18/09/2020
91 39 F Kodom Belur NA HOME 18/09/2020
92 34 F Pallikkare NA HOME 18/09/2020
93 39 F Kanhangad NA HOME 18/09/2020
94 37 M Manjeshwar NA HOME 18/09/2020
95 35 F Kodom Belur NA HOME 18/09/2020
96 55 M Manjeshwar NA HOME 18/09/2020
97 53 F Manjeshwar NA HOME 18/09/2020
98 48 M Manjeshwar NA HOME 18/09/2020
99 51 M Chengala NA HOME 18/09/2020
100 7 M Puthige NA HOME 18/09/2020
101 22 M Kodom Belur NA HOME 18/09/2020
102 59 F Kodom Belur NA HOME 18/09/2020
103 25 F Kodom Belur NA HOME 18/09/2020
104 40 F Pullur Periya NA HOME 18/09/2020
105 35 M Pullur Periya NA HOME 18/09/2020
106 53 M Kanhangad Karanataka HOME 18/09/2020
107 40 M Paivalike NA HOME 18/09/2020
108 27 M Puthige Na HOME 18/09/2020
109 21 F Kumbala NA HOME 18/09/2020
110 25 M Kumbala Singapore HOME 18/09/2020
111 30 F Kallar NA HOME 18/09/2020
112 70 M Kumbala NA Govindapai CFLTC Manjeshwar 18/09/2020
113 62 M Delampady NA GMC Kasaragod 18/09/2020
114 57 F Kasaragod NA HOME 18/09/2020
115 58 F Kuttikol NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
116 31 F Pallikkare NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
117 32 F Uduma NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
118 39 M Uduma NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
119 14 M Chemmanad NA MRS CFLTC
Paravanadukkam
18/09/2020
120 2 M Thrikaripur NA  Aster MIMS
Kannur
18/09/2020
121 44 F Kanhangad NA  Aster MIMS
Kannur
18/09/2020
     
Nileshwar 6
Pallikkare 4
Chemmanad 18  
Chengala 20  
Ajanur 4  
Kumbala 4  
Kasaragod 8  
Madhur 6  
Kanhangad 6  
Kodom Belur 7  
Uduma 5  
Chapparappadav 1  
Mangalpady 1  
Cheruvathur 1  
Vorkady 1  
Mogral Puthur 3  
Manjeshwar 5  
Thrikaripur 4  
Pilicode 1  
Bedadka 1  
Kuttikol 2  
Enmakaje 2  
Madikai 1  
Padane 3  
Puthige 2  
Pullur Periya 2
Paivalike 1
Kallar 1
Delampady 1
   
Total 121